Funding

Financiering is een uitdagend onderdeel in het realiseren van uw ambities en het volledig potentieel van uw bedrijf. Wij ondersteunen organisaties bij het invullen van hun financieringsbehoefte door inzicht en hands-on assistentie te verlenen in het vergaren van financiële resources.

We helpen organisatie om hun waarde en groei te vergroten door de ontwikkeling en commercialisatie van hun producten en diensten te versnellen. Dit doen we door u te adviseren en begeleiden op het gebied van public funding instrumenten/regelingen en private funding bronnen. We richten ons hierbij in het bijzonder op subsidies in combinatie met andere vormen van financiering, zoals investeringen of kredieten, om zo tot de optimale financieringsmix voor uw bedrijf te komen.

Public Funding

We bieden op maat gemaakte subsidiescans gebaseerd op uw business: type innovatie/product, ontwikkelfase, sector, locatie, etc. Hierin nemen we verschillende regionale, nationale en internationale public funding regelingen/instrumenten mee die het best toepasbaar zijn op uw specifieke situatie.

Er zijn verschillende nationale (NL) en Europese public funding instrumenten waar onze klanten gebruikt van maken. Hieronder enkele vaak gebruikte regelingen:

Nederland:

 • WBSO en Innovatiebox

  Ook wel bekend als S&O-afdrachtsvermindering, is bedoeld om in Nederland belastingplichtige ondernemingen te stimuleren tot het verrichten van Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O). Het betreft een fiscale regeling die wordt verrekend met de loonheffingen. De regeling is laagdrempelig doordat het S&O-werk technisch nieuw voor uw bedrijf moet zijn. Het hoeft dus niet nieuw te zijn voor de branche, Nederland of Europa. Bedrijven die investeren in onderzoek en technologische ontwikkeling om bestaande (onderdelen van) producten, productieprocessen of programmatuur te verbeteren/vernieuwen komen veelal in aanmerking voor deze regeling.

  De percentages van het fiscale voordeel zijn over twee schijven verdeeld:

  • 32% over alle R&D-kosten tot € 350.000,- (1e schijf); voor starters is het percentage 40%;• 16% over alle R&D-kosten boven de € 350.000,- (2e schijf).• Voor zelfstandigen (ZZP’ers) is er een vaste aftrek van € 12.522,- en voor starters een extra aftrek van € 6.264,-. Hiervoor dient een zelfstandige op jaarbasis minimaal 500 uur aan S&O-werkzaamheden te verrichten.

  Innovatiebox

  Tevens een fiscale regeling ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Winstbelasting op winst gerelateerd aan innovatieve activiteiten wordt verlaagd door middel van deze box. Bij gebruik van deze regeling geldt een effectieve heffing van 5% belasting.

  Het gaat hierbij om winst uit immateriële activa:

  • Waarvoor u een octrooi of een buitenlands patent hebt gekregen
  • Waarvoor u een S&O-verklaring hebt gekregen
 • MIT - MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

  Bedoeld om MKB-ondernemers stimuleren bij hun innovatieplannen. MKB’ers kunnen individueel of in samenwerking met partners subsidie ontvangen. Deelname aan MIT is mogelijk doordat uw onderneming zich aansluit bij innovatie-activiteiten van één van de negen topsectoren, te weten agro & food, chemie, creatieve industrie, energie, high tech systems & materials, life sciences en health, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logistiek en water.

  • Haalbaarheidsprojecten – brengt de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart met als resultaat een gefundeerde go / no go beslissing. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
   • The maximum amount of subsidy is between 25.000 and 50.000 euro (depending on the type of project and region of application).
   • Projects kunnen eenmaal per jaar worden ingediend – vaak in de lente

   

  • R&D-samenwerkingsprojecten – gericht op technische product-, proces- of dienstenontwikkeling. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Uitvoering gebeurt voor gezamenlijk rekening en risico door minimaal 2 Nederlandse MKB-ondernemers. Inbreng van complementaire kennis en kunde mondt uit innovatieve producten, diensten of productieprocessen.
   • Subsidie: 35% van de projectkosten tot een max. van € 100.000,- per partner, en max. €200.000 per project.
   • Projecten kunnen eenmaal per jaar worden ingediend – vaak tegen het einde van de zomer
 • DHI – Stimulering export en internationale samenwerking

  – Opkomende markten en ontwikkelingslanden bieden kansen voor Nederlandse export en investeringen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stimuleert ondernemers om uit te breiden naar deze markten met subsidie voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI). Er kan tweemaal per jaar een aanvraag worden ingediend.

  • Demonstratieprojecten – een project waarmee Nederlandse technologie wordt gedemonstreerd die het samenwerkingsverband in een bepaalde sector in het doelland te bieden heeft, waaruit opdrachten kunnen voortvloeien waarmee Nederlandse export of Directe Buitenlandse Investeringen (DBI) van substantiële omvang gerealiseerd zullen kunnen worden. Per aanvraag wordt maximaal 50% van de subsidiabele kosten vergoed. De vergoeding bedraagt maximaal € 200.000 per demonstratieproject.
  • Haalbaarheidsstudies –Een onderzoek waarmee wordt bepaald of het technisch en commercieel haalbaar is een project uit te voeren, waarmee Nederlandse export van kapitaalgoederen of diensten of Directe Buitenlandse Investeringen (DBI) van substantiële omvang gerealiseerd zullen kunnen worden. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, maar niet meer dan €100.000,- per haalbaarheidsstudie.
  • Investeringsvoorbereidingsstudies – onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een van de DHI-landen. Bijvoorbeeld voor het investeren in een lokale joint-venture of 100% dochtonderneming. Voor alle onderdelen geldt dat u minimaal 3 werknemers in dienst heeft (inclusief directie) en dat de subsidie die u aanvraagt niet meer is dan 25% van de gemiddelde omzet van u als aanvrager of penvoerder over de afgelopen 3 jaar.
 • ESF Duurzame Inzetbaarheid

  – De regeling Duurzame Inzetbaarheid voor individuele bedrijven is een laagdrempelige regeling, gericht op kleinschalige projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De regeling staat open voor alle bedrijven en (overheids)instellingen die werknemers in dienst hebben. De subsidie is een bijdrage van 50% in de kosten van een extern adviseur met een minimum van €6.000,- en een maximum van € 10.000,-.

Europe:

 • Eurostars

  – een Europese regeling voor MKB-ondernemingen die R&D uitvoeren en van plan zijn een innovatief nieuw product, proces of dienst te ontwikkelen. Het is gericht op projecten met tenminste twee internationaal samenwerkende MKB-bedrijven met het doel om toegang te krijgen tot nieuwe markten en hun product snel te commercialiseren. Het maximum subsidiebedrag per MKB-partner ligt voor de meeste landen op €500.000,-. Gemiddelde Eurostars projecten bestaan uit 3-4 deelnemers met een gemiddelde projectbegroting van €1.4 miljoen.

 • Horizon2020

  Het SME-instrument is een interessant instrument voor MKB-ondernemingen die met zeer nieuwe en ambitieuze innovaties bezig zijn (disruptive innovation). De regeling is verdeeld in 3 fases.

  Fase 1: Het uitvoeren van een haalbaarheids- of concept studie.

  Projecten duren maximaal 6 maanden, met een uitgebreid businessplan als eindresultaat.

  De subsidie bedraagt een vast bedrag van € 50.000,-.

  Fase 2: R&D-, klinische ontwikkeling en demonstratiefase.

  Projecten duren 12 tot maximaal 24 maanden en de subsidie bedraagt 70% en is maximaal € 2.500.000,-

  Fase 3: Commercialisatiefase

  Voor deze fase is niet direct subsidie beschikbaar. Wel worden activiteiten indirect ondersteund door netwerken, coaching, training en kennisverspreiding ter beschikking te stellen. Ook kan er gebruik worden gemaakt van private financieringsvormen en andere financiële instrumenten.

Private Funding

Er zijn veel verschillende type private investeerders en financierders en het is belangrijk om de voor- en nadelen van elk te begrijpen.
Daarnaast hangt de juiste financierder/investeerder sterkt af van het type innovatie, de ontwikkelingsfase, sector van de innovatie en de locatie.
Hierin bieden zijn funding strategie diensten op maat, waarbij het gaat om het in kaart brengen van verschillende kansen en mogelijkheden op basis van deze variabelen. Hierbij nemen we mee: Externe financierders (krediet)/ filantropie; business angels (networks) en venture capitalists (Seed – Series B).

So let’s talk

ABOUT YOUR AMBITIONS

Send us an e-mail at info@evolvalor.com or call us on +31 (0) 85 4014 704 and make sure you follow us on LinkedIn